TRUNG TÂY NGUYÊN RA QUÂN ĐẦU NĂM MỚI 2022

 

Ngày 10/02/2022 Toàn bộ cán bộ nhân viên Trung Tây Nguyên đã họp mặt và bắt đầu ra quân làm việc đầu năm 2022.

Ban lãnh đạo Công ty cũng có món quà nhỏ để mừng tuổi cho tất cả CBNV của Công Ty.

Thái Lê