Những điều cơ bản về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong xây dựng  

– Quản lý chặt chẽ sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt;bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.
– Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, có biện pháp khắc phục kịp thời.
– Thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
– Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

 

Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô 

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

– Hệ thống giao thông, cấp nước
– Bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy chữa cháy ở những nơi cần thiết
– Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy chữa cháy.
– Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn 

– Hệ thống thoát nạn
– Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy chữa cháy;
– Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy chữa cháy;
– Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy chữa cháy.
– Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.
– Chính phủ quy định danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Trách nhiệm và nghĩa vụ phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng sử dụng công trình 

– Chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình duyệt dự án, thiết kế về phòng cháy chữa cháy; chỉ được thi công khi thiết kế về an toàn phòng cháy chữa cháy của công trình đã được duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu bàn giao công trình trước khi đưa vào sử dụng.
– Trong quá trình thi công công trình, nếu có thay đổi thiết kế thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung phải được duyệt lại.
– Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư, thầu xây dựng phải bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
– Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

Phòng cháy đối với nhà ở, khu dân cư 

– Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn, các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều
– kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.
– Thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải có các quy định, nội quy về phòng cháy  chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa, các chất dễ cháy nổ, có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy, có đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.
– Phòng cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
– Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá, chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.
– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thì cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăng kiểm khi đã được cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy xác nhận đủ điều kiện, các phương tiện trên khi đóng mới hoặc cải tạo phải được duyệt thiết kế.
– Chính phủ quy định các loại phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.
– Phương tiện giao thông cơ giới của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi vào lãnh thổ Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Chủ sở hữu, người chỉ huy, người điều khiển phương tiện giao thông phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động của phương tiện.

Phòng cháy đối với rừng 

– Trong quản lý, bảo vệ, phát triển khai thác rừng phải dựa trên cơ sở phân loại rừng để xác định phạm vi bảo vệ an toàn phòng cháy và chữa cháy, phải phân chia rừng theo mức độ nguy hiểm về cháy và có biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với từng loại rừng.
– Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng phải có phương án phòng cháy chữa cháy cho từng loại rừng.
– Các cơ sở, nhà ở trong rừng hoặc ven rừng, đường giao thông, đường ống dẫn các chất nguy hiểm về cháy, nổ, đường điện đi qua rừng hoặc ven rừng phải bảo đảm khoảng cách, hành lang an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với rừng theo quy định của pháp luật.
– Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi tiến hành các hoạt động trong rừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
– Chính phủ quy định cụ thể về phòng cháy đối với rừng.

Phòng cháy chữa cháy trong xây dựng cơ sở 

Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện các yêu cầu cơ bản sau đây 

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

phòng cháy chữa cháy trong xây dựng

 Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy 

– Có các biện pháp về phòng cháy;
– Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;
– Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
– Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản chống cháy lan
– Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy;
– Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy.
– Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.
– Những đối tượng quy định tại các điều từ Điều 21 đến Điều 28 của Luật này ngoài việc thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải thực hiện các biện pháp đặc thù về phòng cháy và chữa cháy cho từng đối tượng đó.

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÂY NGUYÊN 

 Địa chỉ: 54 kp1,p.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0933887443 | 02512814194
Fax: 02512814195
Email: trungtaynguyen.co.ltd@gmail.com