Nhà xưởng HuynDai 5600m²

PROJECT DETAILS

Khách Hàng: HuynDai
Địa chỉ: 1 Mỹ Giang, Ninh Phước, Khánh Hòa
Năm Hoàn Thành: 2015
Giá trị: 11 tỷ đồng