Nhà xưởng 3000m² nhơn trạch

PROJECT DETAILS

Khách hàng: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Địa chỉ: Nhơn Trạch,Đồng Nai
Năm hoàn thành: 2015
Giá trị công trình: 6.440.000.000đ