KHU LIÊN HỢP NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT DONGJIN ( KCN ĐẤT ĐỎ – BÀ RỊA VŨNG TÀU)